MA Addysg Genedlaethol (Cymru)

Darlith Genedlaethol a Pholisi Cofnodi Cynnwys

 1. Cefndir
 1. Mae’r ddogfen hon yn nodi Polisi Cymru Gyfan ar gofnodi darlithoedd, gweithgareddau dysgu yn seiliedig ar grwpiau a chynnwys arall ar gyfer y sefydliadau sy’n cymryd rhan.
  1. Mae’r polisi hwn yn cael ei lywio gan bolisi lleol pob sefydliad sy’n cymryd rhan, o ran gweithredu ar lefel leol, ond yn disodli unrhyw ofynion lleol nad ydynt yn cyd-fynd â’r Polisi Cenedlaethol hwn ar gyfer y rhaglen benodol yn unig, i gadw uniondeb y Rhaglen Genedlaethol.

Aberystwyth

Bangor

Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Glyndwr

Prifysgol Abertawe

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

1.3. Mae gan bob sefydliad sy’n cymryd rhan gyfleusterau i gofnodi porthiant fideo(au) a bwydydd sain (au) o gyflenwi (anghysbell a/neu wyneb yn wyneb), ac i gyhoeddi hyn drwy amgylchedd dysgu rhithwir a gefnogir gan bob Prifysgol.

1.4. Yn ogystal, gellir defnyddio cynhyrchion eraill a gefnogir i wneud recordiadau gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i), Microsoft Teams a Zoom. Gellir defnyddio Zoom i archebu a chynnal gweminarau a chyfarfodydd, a gellir recordio’r ddau ohonynt.

1.3. Lle mae gan fyfyrwyr ofyniad dysgu penodol a nodwyd sy’n arwain at addasu rhesymol (e.e. drwy asesiad anghenion ffurfiol), gellir cofnodi rhai gweithgareddau dysgu gan fyfyrwyr eu hunain gan ddefnyddio dictaffôn, dyfeisiau symudol eraill, neu ar eu rhan gan y gwasanaethau cymorth perthnasol i fyfyrwyr yn ogystal â’r dulliau a ddisgrifir o fewn y Polisi hwn.

1.3. Mae manteision addysgol i gofnodi gweithgareddau dysgu yn cynnig adnodd defnyddiol i fyfyrwyr a gellir ei ddefnyddio yn y ffyrdd canlynol, ymhlith llawer o rai eraill:

• Rhoi cymorth cryno ar gyfer adolygu, myfyrio ac adolygu;

• Cynorthwyo myfyrwyr nad Saesneg na Chymraeg yw eu hiaith gyntaf;

• Cefnogi myfyrwyr nad ydynt yn gallu bod yn bresennol oherwydd salwch neu gyfrifoldebau gofalu;

• Helpu myfyrwyr sydd ag anghenion addysgol penodol.

Mae’r Polisi hwn yn adnabod ac yn cydnabod:

• Nid yw pob gweithgaredd dysgu yn addas ar gyfer recordio, e.e. lle mae defnydd o fyrddau gwyn, arddangosiadau ac ati. neu os defnyddir gradd uchel o ryngweithedd cynulleidfaol;

• Gall newid i’r arddull addysgu a ffefrir mewn modiwl at ddiben recordio fod yn niweidiol i brofiad myfyrwyr;

• Gall materion moesegol, neu ddefnyddio deunydd sensitif olygu bod cofnodi sesiwn benodol yn amhriodol;

• Darperir recordio darlithoedd i gyfoethogi profiad y myfyrwyr; nid yw’n cymryd lle presenoldeb a chyfranogiad. 

2. Polisi Cenedlaethol

1.3. Mae’r recordiad o ddarlithoedd a chynnwys arall nad yw’n cynnwys myfyrwyr yn uniongyrchol yn yr MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn optio allan yn seiliedig. Mae disgwyl i’r holl staff ymgysylltu â’r Ddarlith a’r Gwasanaethau Recordio Cynnwys a ddarperir gan eu sefydliad sy’n cymryd rhan.

1.3. Rhaid i’r penderfyniad i beidio â gwneud recordiad yn unol â 2.1 gael ei gytuno gan y Bwrdd Astudiaethau Academaidd Cenedlaethol i sicrhau cysondeb o ran dull a chyfathrebu strategaeth glir i a chyda myfyrwyr ar draws yr holl sefydliadau sy’n cymryd rhan.

Dylid rhoi gwybod i fyfyrwyr am unrhyw benderfyniadau i beidio â chofnodi sesiynau, a’r rhesymau dros hynny, cyn cyflwyno pob sesiwn yr effeithir arnynt. Dylai deunyddiau dysgu perthnasol fod ar gael i fyfyrwyr mewn fformat gwahanol i gefnogi eu dysgu. Lle nad yw sesiynau dysgu yn cael eu cofnodi, dylid rhoi gwybod i’r Bwrdd Astudiaethau Academaidd Cenedlaethol. Dylid gofyn yn rheolaidd am adborth gan fyfyrwyr ar effeithiolrwydd cofnodi darlithoedd.

1.3. Ymhlith y rhesymau nad yw darlithoedd neu weithgareddau dysgu yn y grŵp yn addas i’w cofnodi mae (ond heb eu cyfyngu i):

 1. 1.2.1. lle caiff y sesiwn ei chyflwyno mewn ffordd sy’n gwneud recordio’n anaddas
  1. 1.2.2. pan fo trafodaeth neu weithgareddau’n cynnwys gwybodaeth gyfrinachol neu bersonol, neu’n fasnachol neu’n wleidyddol sensitif,
  1. 1.2.3. lle byddai gwneud recordiad yn niweidiol i brofiad myfyrwyr,
  1. 1.2.4. lle gall fod rhesymau cyfreithiol, moesegol neu breifatrwydd dros beidio â chofnodi,
  1. 1.2.5. lle nad yw’r cyfleuster i gofnodi’r gweithgaredd ar gael yn y gofod dysgu.

1.3. Dylai staff sy’n cyflwyno’r gweithgaredd dysgu hysbysu myfyrwyr fod y gweithgaredd i’w gofnodi, ac y gall eu hwynebau a’u henwau gael eu dal ar y recordiad. Dylai staff gymhwyso disgresiwn a saib neu olygu recordiad yn ddiweddarach, er enghraifft os yw deunydd sensitif yn cael ei ddysgu neu os ystyrir bod y recordiad yn ymyrryd ag addysgu rhyngweithiol.

1.3. Disgwylir i’r holl staff a myfyrwyr gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth hawlfraint y DU ac Ewropeaidd sy’n berthnasol. Dylai’r staff sicrhau bod ganddynt y clirio hawlfraint priodol ar gyfer unrhyw ddeunydd a gwmpesir yn y recordiad. Mae rhagor o gyngor ar gael drwy Bolisi a chanllawiau Hawlfraint pob sefydliad:

Aberystwyth

Bangor

Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Glyndwr

Prifysgol Abertawe

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

1.3. Dim ond myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y dylid rhannu recordiadau hygyrch i’r myfyrwyr hynny oni bai bod y staff sy’n darparu’r gweithgaredd dysgu yn cytuno fel arall.

1.3. Er mwyn sicrhau mynediad a rheolaeth o ansawdd mewn modd cyfartal, bydd recordiadau’n cael eu cyrchu drwy blatfformau ar-lein perthnasol, gan gynnwys HWB/PLP, yn unig..

1.3. Bydd unrhyw ddefnydd o recordiad ac eithrio at ddefnydd personol myfyriwr mewn perthynas â’u hastudiaethau neu unrhyw ddosbarthiad anawdurdodedig, yn gyfan gwbl neu’n rhan o recordiad, yn destun camau disgyblu gan Brifysgol gartref y myfyriwr.

1.3. Ni chaniateir cofnodi cudd o unrhyw weithgaredd dysgu a bydd yn cael ei drin fel trosedd ddisgyblu.

2. Cynnwys Recordiau

1.3. Dylai staff sy’n gwneud recordiad fod yn ymwybodol o ba ffynonellau sain/fideo/ysgrifenedig sydd wedi’u cynnwys yn ddiofyn ym mhob recordiad. Mae hyn yn bwysig wrth ystyried y materion y cyfeirir atynt yn 2.4 uchod.

1.3. Gall recordiadau gynnwys:

1.3.1. y seiniau a godwyd gan y meicroffon; llais y darlithydd yn bennaf, ond gall gynnwys lleisiau a synau eraill

1.3.2. deunydd sy’n cael ei rannu ar sgrîn

1.3.3. Recordiad fideo o’r darlithydd ac eraill pan fyddant yn yr ardal ger y ddarllenfa

1.3.4. Trawsgrifiad o’r Sain

1.3. Gall recordiadau Zoom/Teams gynnwys:

1.3.1. y seiniau a godwyd gan y meicroffon; llais y darlithydd, ac unrhyw un arall sy’n siarad mewn cyfarfod, yn ogystal â synau cefndir eraill sy’n digwydd pan nad yw meicroffonau’n cael eu lluchio

1.3.2. deunydd sy’n cael ei rannu ar sgrîn

1.3.3. Recordiad fideo o’r darlithydd a phawb arall sy’n ymddangos ar y sgrîn

1.3.4. Trawsgrifiad o’r Sain

1.3.5. trawsgrifiad o’r negeseuon sgwrsio cyffredinol

1.3. Rhaid i bob recordiad gynnwys capsiynau caeedig at ddibenion hygyrchedd.

2. Cofnodi ac Anabledd

2.1. Ni fydd y trefniadau presennol ar gyfer myfyrwyr anabl mewn perthynas â chofnodi gweithgareddau dysgu yn cael eu heffeithio gan y polisi hwn.

2. Eiddo Deallusol

2.1. Mae recordiadau a wnaed gan ddefnyddio’r feddalwedd yn cael eu rheoli gan bolisi cyfredol pob sefydliad sy’n cymryd rhan ar Eiddo Deallusol.

2. Diogelu Data

2.1. Os yw recordiad yn cynnwys lluniau o unigolion, gall materion diogelu data a phreifatrwydd godi. Gellir dosbarthu delweddau o unigolyn yn ddata personol os gellir nodi’r unigolion, oherwydd hynny bydd angen i’r Brifysgol sicrhau cydymffurfiaeth â darpariaethau Deddf Diogelu Data 2018 (fel y diwygiwyd o bryd i’w gilydd).

2.2. Er mwyn prosesu data personol, a fyddai’n cynnwys golygu, storio a neu ddosbarthu’r fideo os yw’n cynnwys data personol, mae angen caniatâd o destun y data. Felly mae’n bwysig hysbysu unrhyw gynulleidfa y bydd y ddarlith yn cael ei ffilmio a’i gwneud yn glir a fyddan nhw’n cael eu ffilmio. 

2.3. Datganiadau Preifatrwydd perthnasol ar ddiogelu data a darperir hawliau pynciau ar wefan pob sefydliad:

Aberystwyth

Bangor

Metropolitan Caerdydd       

Prifysgol Glyndwr

Prifysgol Abertawe

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

2. Dargadwedd Data

2.1. Ar ddiwedd y Rhaglen ar gyfer pob carfan, bydd recordiadau’n cael eu dileu o systemau perthnasol.  Cyfrifoldeb crewyr cynnwys yw hysbysu’r Tîm Cymorth AV perthnasol os yw recordiadau am barhau i fod ar gael o un flwyddyn academaidd i’r nesaf.

2.2. Os nad yw recordiadau i’w dileu, dylid cael caniatâd pobl adnabod mewn recordiadau.