MA Genedlaethol mewn Addysg (Cymru)

Mae’r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr. Mae’r tirlun addysgol yng Nghymru’n newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) – sydd wedi’i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gyfranogiad uniongyrchol ag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru – yn sicrhau bod yr holl weithwyr proffesiynol addysg yng Nghymru yn meddu ar yr un cyfle o safon i wella eu gwybodaeth broffesiynol, ymgysylltu ag ymchwil a gwella eu harfer proffesiynol.

Mae modiwlau fel arfer yn cynnwys:

  • Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Cynllunio A Gwireddu’r Cwricwlwm
  • Arfer sy’n Seiliedig ar Dystiolaeth

Aseiniadau gwaith cwrs yw’r holl asesiadau a byddant yn cael eu cyflwyno ar ddiwedd pob modiwl. Lle bynnag y bo’n bosibl, mae aseiniadau wedi’u cynllunio i ategu cyd-destunau gwaith ac amserlenni athrawon amser llawn