MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru): Ecwiti mewn Addysg

MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru): Mae Ecwiti mewn Addysg yn rhaglen drawsnewidiol sy’n arwain y sector ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg yng Nghymru, o athrawon gyrfa gynnar i uwch-arweinwyr sydd â diddordeb mewn Ecwiti mewn Addysg.

Mae’r tirlun addysgol yng Nghymru’n newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi’i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy

Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru): rhaglen Ecwiti mewn Addysg – sydd wedi’i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gyfranogiad uniongyrchol ag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru – yn sicrhau bod yr holl weithwyr proffesiynol addysg yng Nghymru yn meddu ar yr un cyfle o safon i wella eu gwybodaeth broffesiynol, ymgysylltu ag ymchwil a gwella eu arfer proffesiynol ym maes Ecwiti mewn Addysg.

Bydd myfyrwyr yn dewis dau o’r tri modiwl arbenigol, a hefyd yn astudio’r modiwlau canlynol

  • Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch
  • Traethawd Estynedig (Ecwiti mewn Addysg)

Modiwlau Arbenigol:

  • Iechyd Emosiynol, Iechyd Meddwl a Lles 
  • Ecwiti ac Amrywiaeth 

Ymateb i Effeithiau Tlodi ac Anfantais mewn Addysg

Aseiniadau gwaith cwrs yw’r holl asesiadau a byddant yn cael eu cyflwyno ar ddiwedd pob modiwl. Mae aseiniadau wedi cael eu llunio i gyd-fynd â chyd-destunau ac amserlenni gwaith athrawon amser llawn, lle bynnag y bo’n bosib.